tlo test.jpg

pppzielonka.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zielonce

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zielonce!

Jesteśmy zespołem specjalistów zatrudnionych w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej znajdującej się w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Misja poradni:

 • Udzielamy pomocy  psychologiczno – pedagogicznej, prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą.
 • Orzekamy w sprawach kształcenia i wychowania specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno  – wychowawczych.  
 • Ofertę poradni kierujemy do dzieci, młodzieży, rodzin, nauczycieli, grup rówieśniczych.
 • Naszym zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności społecznych.
 • Uczestniczymy w procesie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku.
 • Zapewniamy profesjonalną i życzliwą pomoc. Służymy wiedzą i informacją.
 • Wspieramy kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych rodziców i nauczycieli.
 • Promujemy zdrowy styl życia i działania profilaktyczne.
 • Doradzamy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, planowaniu kariery zawodowej.
 • Pomagamy w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności szkolnych.
 • Wspieramy funkcjonowanie dziecka i rodziny. 
 • Uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z rozwojem dzieci i młodzieży oraz wychowaniem, pragniemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Wizja poradni:

,,Dążymy do rozwijania działalności  psychologiczno – pedagogicznej zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami środowiska, poprzez nieustanne doskonalenie naszych umiejętności i poszerzanie form pomocy, na miarę naszych możliwości”.

Historia

Historia Poradni zaczęła się w dniu 31 sierpnia 1981 r. kiedy to Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie powołał Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Zielonce, początkowo Poradnia mieściła się przy ul. Powstańców 8. Następnie przeniesiona ją na ul. Lipową do tzw.,,Dębinek”.

Pierwszym dyrektorem Poradni została pani Celina Skrzypiec.

W 1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 1990 r. na potrzeby Poradni oddano budynek przy ul.Literackiej 20. W 1997 r. zredukowano ilość pomieszczeń należących do Poradni i część budynku zajął Ośrodek Pomocy Społecznej.

11 grudnia 2011r. Poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Inżynierskiej przy Zespole Szkół w Zielonce. Do listopada 2013r. Poradnia posiadała gabinet terenowy w Markach.

W latach 1992-97 funkcję dyrektora Poradni pełniła pani Magdalena Sadłek, a w latach 1997- 2002 pani Renata Ulejczyk. 

Od 2002 roku do chwili obecnej dyrektorem jest pani Monika Kuc.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 – z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17  listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1492)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013r., poz. 199);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013r. nr 0 poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2008, Nr 173, poz. 1072);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz.U. 2013 poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28sierpnia 2014w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack